×

امام صادق (ع):

اَفضَلُ العِبادةُ اِدمانُ التَّفکُّرفی اللهِ و فی قُدرَتهِ؛ برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار

دوشنبه, 25 بهمن 1395. دانلود

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (30 جزء)

 

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء یکم): دانلود جزء یکم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دوم): دانلود جزء دوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سوم): دانلود جزء سوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء چهارم): دانلود جزء چهارم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء پنجم): دانلود جزء پنجم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء ششم): دانلود جزء ششم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هفتم): دانلود جزء هفتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هشتم): دانلود جزء هشتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء نهم): دانلود جزء نهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دهم): دانلود جزء دهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء یازدهم): دانلود جزء یازدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء دوازدهم): دانلود جزء دوازدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سیزدهم): دانلود جزء سیزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء چهاردهم): دانلود جزء چهاردهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء پانزدهم): دانلود جزء پانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء شانزدهم): دانلود جزء شانزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هفدهم): دانلود جزء هفدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء هجدهم): دانلود جزء هجدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء نوزدهم): دانلود جزء نوزدهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیستم): دانلود جزء بیستم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و یکم): دانلود جزء بیست و یکم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و دوم): دانلود جزء بیست و دوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و سوم): دانلود جزء بیست و سوم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و چهارم): دانلود جزء بیست و چهارم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و پنجم): دانلود جزء بیست و پنجم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و ششم): دانلود جزء بیست و ششم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و هفتم): دانلود جزء بیست و هفتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و هشتم): دانلود جزء بیست و هشتم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء بیست و نهم): دانلود جزء بیست و نهم

ترتیل صفحه ای استاد پرهیزگار (جزء سی ام): دانلود جزء سی ام

 

نظر دهید

برای ارسال نظر لطفاً وارد سایت شوید.